Caleres

Địa chỉ: Lottery Tower – 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5