Giám sát dự án

Mô tả công việc:

– Lập tiến độ triển khai công việc tuần, tháng của các hạng mục thi công được giao;

– Lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc được phân công;

– Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công;

– Làm việc trực tiếp với đội thi công, nhà thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao;

– Kế hoạch trình duyệt mẫu, đặt hàng, kiểm tra mẫu, tổng hợp vật tư, thiết bị sử dụng tại hạng mục được phân công;

– Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiến độ và chất lượng của hạng mục thi công được phân công;

– Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác khối lượng thanh toán cho đội thi công, nhà thầu phụ, nhà cung cấp;

– Hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghiệm thu công việc đã thực hiện và ghi chép nhật ký hàng ngày phần công việc đảm trách.

Form ứng tuyển