Liv Gallery

Địa chỉ: 23F Deutsches Haus, Quận 1, Tp.HCM
Diện tích: 700m2